Huurvoorwaarden Vespa-Ciao-Verhuur.nl

 

Onder verhuurder wordt verstaan       : vespa-ciao-verhuur.nl

Onder huurder wordt verstaan            : De Huurder

Onder het gehuurde wordt verstaan  : De Vespa Ciao Snorfiets

 

 

Rechten en plichten

Artikel 1 :   Verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd.

Huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te terug te brengen.
 

Artikel 2 :  Huurder verklaart dat alle personen uit de door hem gereserveerde groep, kennis hebben  

genomen van de huurvoorwaarden. Alle deelnemers moeten een minimum leeftijd hebben van  16  jaar en beschikken over een geldig bromfietscertificaat of geldig Nederlands rijbewijs. Huurder laat zijn legitimatie achter tijdens de huur achter bij de verhuurder.

 

Artikel 3 :  Ondergetekende en alle medehuurders dienen zich gedurende de huurperiode ten alle tijden te houden aan de Nederlandse wet dan wel aan de wet van het desbetreffende land waar men deelneemt aan het verkeer.

Artikel 4 :  Voor en tijdens de snorfietstocht mogen er geen alcoholische dranken worden genuttigd.

Artikel 5 :  Het is ten strengste verboden:
   1. Een of meerdere personen te vervoeren
   2. Met de snorfietsen tegen elkaar te botsen
   3. De trottoirbanden op en af te rijden
   4. Alcohol,drugs en/of medicijnen te gebruiken (die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) voor of      tijdens de rit.


Verzekering en gebruik

 

Artikel 6 :  De snorfiets is W.A. verzekerd, echter alleen op Nederlands grondgebied.  De huurder is            

volledig aansprakelijk voor alle schade gemaakt door hem en medehuurders; alle schade (inclusief diefstal), aan de snorfietsen of andere spullen van verhuurder, hoe ook genaamd of veroorzaakt, toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld van huurder of van derden. De huurder zal de hier uit voort vloeiende kosten van herstel  alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, direct en onmiddellijk te vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade  maar ook alle verhaalkosten voor rekening van de huurder.                    

 

Artikel 7 :  Huurder en medehuurders dragen ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade     door of vanwege de huurder en medehuurders met het gehuurde aan zichzelf en/of aan derden wordt toegebracht en zullen verhuurder volledig vrijwaren.

 

Artikel 8 :  Het huren van de snorfiets geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor        welke vorm van schadevergoeding dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder,  derden en/of goederen.

Artikel 9 :  Bij diefstal/vermissing is de huurder aansprakelijk voor de waarde van de Snorfiets De                 huurderving is daarbij niet inbegrepen.

 

Artikel 10:  Het is huurder en medehuurders niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of

onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

 

Artikel 11:   Bij een vroegtijdige terugbezorging van het gehuurde vindt geen restitutie plaats van                 huurgelden.

 

Artikel 12:  Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen       zonder restitutie van huurpenningen.

Artikel 13:  Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden,zonder kosten                 wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder.


Reservering, borgstelling en betaling.

 

Artikel 14:  Een optie is 2 dagen geldig en komt daarna geheel te vervallen.

 

Artikel 15:  Bij reservering moet 50% van de overeenkomst 14 dagen vóór aanvang zijn voldaan. Het    

resterende bedrag van de overeenkomst dient vóór aanvang te worden ontvangen op rek.nr. Rabobank...................................... of contant ter plaatse. (geen pin mogelijk)


Artikel 16: De huurder betaalt(contant bij aankomst) een borg van € 250,00 per snorfiets aan de                  verhuurder, met een maximum van €350,-. De verhuurder is gerechtigd het bedrag van een                       eventuele schadevergoeding met de gestorte waarborgsommen te verrekenen. Onverminderd                     het recht van verhuurder op aanvullende schadevergoeding. De som van alle                                       waarborgsommen betaald door uw gehele groep kan hiervoor, indien nodig, aangewend                                worden.

 

Artikel 17:  Bij tijdsoverschrijding geldt, afgerond per kwartier een tarief van € 2,50 per snorfiets.

 

Artikel 18:  Annuleringen alleen per aangetekend schrijven, waarbij de ontvangstdatum als                           annuleringsdatum geldt. Bij annulering, tot 1 dag voor aanvang, is de huurder de aanbetaling                        zijn de 50% verschuldigd, bij annuleringen op de huurdatum zelf betaald de huurder het  volledige bedrag.  In geval van overmacht is uitstel mogelijk (max. 3 maanden) De huurder die niet tijdig betaalt is      een rente verschuldigd van 1% per maand van de overeenkomst. Voorts is de huurder gehouden tot vergoeding van alle redelijke kosten van de inning van de  vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met als minimum 15% van het  gevorderde bedrag.